Privacyverklaring

Maoz zorg gevestigd te Axel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Met dit privacy beleid wordt voldaan aan de verantwoordingsplicht (art. 24 AVG).
 
In dit privacy beleid wordt helder en transparant uitgelegd hoe Maoz zorg omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt secuur en in overeenstemming met de privacywet AVG.
 

Bedrijfsnaam

Maoz zorg

Contactpersoon

Rachel Reinders

Telefoonnummer 

0640597431

Emailadres 

info@maozzorg.nl

KVK nummer

92554210

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de volgende uitgangspunten:

 • Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk;
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk;
 • Met het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die uitgevoerd kunnen worden met gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, verzamelen, opslaan, doorsturen, raadplegen, wijzigen en wissen;
 • Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag.

 
Op basis van de volgende grondslagen verwerkt Maoz zorg  (bijzondere) persoonsgegevens:

 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen.

 
Maoz zorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan mij heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, het doel van de verwerking en op basis van welke grondslag dit gebeurt.

(bijzondere) persoonsgegevens

Voor en Achternaam

Adresgegevens

BSN

Geboortedatum

Telefoonnummer

Email adres

Factuurgegevens

Gezondheidsgegevens

Doel van de verwerking

Om de diensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren- Het afhandelen van uw betaling- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Maoz zorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslag

Uitvoeren van een overeenkomst

 

 

 

 

Wettelijke verplichting

Maoz zorg verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over het delen van persoonsgegevens met benoemde partijen vindt u in de desbetreffende verwerkersovereenkomst. Persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met de volgende organisaties:

 • Gemeenten, afdeling WMO
 • CKZ kleinschalige zorg in Zeeland
 • Administratiekantoor, boekhouder.
 • Vervanger, in geval van langdurige afwezigheid, dit zal altijd in overleg gebeuren.

 

 
Ook is het verplicht om de beheerde persoonsgegevens bijvoorbeeld te delen met de Politie of de Belastingdienst in het kader van een fraudeonderzoek.
 
Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande grondslagen. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd. Persoonsgegevens die nodig zijn ter facturatie of de administratie voor fiscale doeleinden worden 7 jaar bewaard. Hieronder vind je een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens en bewaartermijnen:

(Bijzondere) persoonsgegevens

Dossiergegevens WMO

Fiscale gegevens m.b.t zorgverlening 

Financiële gegevens 

Gegevens cliënt op eigen verzoek 

Bewaartermijn

minimaal 15 jaar 

7 jaar

Direct na uit zorg verwijderen

Binnen 3 maanden verwijderen 

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Onder de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens hebben de betrokkenen van de verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:
•          Recht op inzage van de persoonsgegevens (artikel 15);
•          Recht op rectificatie van de persoonsgegevens (artikel 16);
•          Recht op vergetelheid (artikel 17);
•          Recht op beperking van verwerking (artikel 18);
•          Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20);
•          Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens (artikel 21).
 
Het is afhankelijk van de grondslag waarop de persoonsgegevens zijn verwerkt of bijvoorbeeld het recht op vergetelheid of het recht op gegevensoverdraagbaarheid van kracht is.
 
Klagen over de verwerking van persoonsgegevens
Mocht je klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan altijd contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. Mocht dit onvoldoende zijn kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Maoz zorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
 
Verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Unie (EU).
 
Beveiliging van persoonsgegevens
Maoz zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@maozzorg.nl
 
Maoz zorg neemt de volgende maatregelen om persoonsgegevens veilig op te slaan:

 • Moeilijk wachtwoord op computer
 • Client gegevens worden niet op papier of in ordners bewaard
 • Gegevens worden enkel op de computer of in een beveiligde cloud bewaard, niet op een usb op ander extern opslag apparaat.

 
Datalekken
Bovengenoemde maatregelen zijn toepast door Maoz zorg om te voorkomen dat anderen onbedoeld en ongeoorloofd toegang hebben tot persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt toch een datalek plaatsvinden, wordt deze geregistreerd in het datalekregister van Maoz zorg