ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Maoz zorg: bedrijfsnaam, instituut voor individuele en ambulante begeleiding. Gevestigd te Axel. 1.2 Opdrachtgever: de partij die een opdracht verstrekt aan Maoz zorg en uit dien hoofde een overeenkomst afsluit met Maoz zorg. 1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Maoz zorg. 1.4 Diensten: de door Maoz zorg te verrichten activiteiten/diensten in het kader van de Overeenkomst. 1.5 Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, zoals tot stand gekomen en van kracht per 8 Januari 2024.

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening door Maoz zorg aan de opdrachtgever en – voor zover dit een andere persoon betreft – de persoon die de begeleiding feitelijk ontvangt, tenzij hiervan inhoudelijk expliciet schriftelijk in de Overeenkomst wordt afgeweken. 2.2 In het geval dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en een specifieke bepaling uit de overeenkomst, prevaleren uiteraard de algemene voorwaarden. 2.3 De overeenkomst is pas tot stand gekomen en wordt pas van kracht nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend en de ondertekende overeenkomst door Maoz zorg retour is ontvangen. 2.4 Indien door partijen mondelinge overeenstemming is bereikt over de te uitvoeren opdracht, maar de overeenkomst nog niet getekend retour is ontvangen door Maoz zorg, en de bedoelde diensten met expliciete toestemming van de opdrachtgever reeds zijn gestart, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het begin van de uitvoering van de genoemde diensten.

2.5 Maoz zorg draagt zorg voor uitvoering van de gesloten overeenkomsten, hetzij door Rachel Verhelst-Reinders hetzij door de inzet van een andere medewerker van Maoz zorg. Maoz zorg bevestigt vervolgens zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever en aan de persoon die de coaching ontvangt, wie de feitelijke behandelaar van het dossier zal zijn. Maoz zorg, in de persoon van Rachel Verhelst- Reinders, blijft ook bij het inzetten van een andere medewerker eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en inzet van die medewerking van Maoz zorg.

 1. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, welke Maoz zorg naar haar mening nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig ter beschikking worden gesteld. 3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Maoz zorg onverwijld wordt geïnformeerd wanneer sprake is van (gewijzigde) feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de diensten van belang kunnen zijn. 3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan Maoz zorg ter beschikking gestelde bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

 1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeengekomen diensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de diensten is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Maoz zorg. 4.2 Maoz zorg behoudt zich het recht voor om derden in te zetten bij het nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst.

Maoz zorg blijft echter aansprakelijk jegens opdrachtgever voor de uitvoering van de diensten. Verwijzing naar medewerkers van Maoz zorg in de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden omvat tevens door Maoz zorg ingeschakelde derden. 4.3 Maoz zorg kan uitsluitend aanvullende diensten verrichten binnen het bereik van de bestaande overeenkomst en deze aanvullende werkzaamheden in rekening brengen aan opdrachtgever, nadat de opdrachtgever hiervoor expliciet schriftelijk toestemming heeft verleend. Extra diensten en/of verlenging van de overeenkomst zullen door Maoz zorg met een nieuwe of aanvullende overeenkomst worden vastgelegd. Hierop zijn artikelen 2.4 en 2.5 van overeenkomstige toepassing.

 1. DUUR EN BEËINDIGING

5.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn die is bepaald in de overeenkomst, behoudens in het geval van tussentijdse opzegging conform het hierna bepaalde en hetgeen (eventueel) is bepaald in de overeenkomst en/of nadere overeenkomst. 5.2 De overeenkomst kan te allen tijde tussentijds door opdrachtgever en Maoz zorg schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. 5.3 Indien tot tussentijdse opzegging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft Maoz zorg recht op vergoeding door opdrachtgever inzake de additionele kosten, ten gevolge van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals bijv. kosten met betrekking tot de inzet van eigen of externe medewerkers van Maoz zorg). Maoz zorg houdt bij tussentijdse opzegging in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden binnen de tot dan toe geldende betalingstermijn, alsook voor de tijd die al was gereserveerd en de afspraken die reeds gemaakt waren binnen de opzegtermijn maar waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt, vanaf het moment van de opzegging tot aan de datum van de werkelijke beëindiging van de overeenkomst. Voor zover aan de overdracht van de werkzaamheden aan een derde partij voor Maoz zorg extra kosten zijn verbonden, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 5.4 De overeenkomst mag door Maoz zorg met onmiddellijke ingang schriftelijk worden beëindigd indien: a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; b. Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend; c. Opdrachtgever rechtens wordt geliquideerd. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van opdrachtgever. 5.5 Maoz zorg behoudt bij tussentijdse opzegging in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte diensten, binnen de geldende betalingstermijn. 5.6 Bij beëindiging van de overeenkomst stellen beide partijen zo spoedig mogelijk alle in haar bezit zijnde goederen en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld ter hand aan die andere partij. 5.7 Wanneer de overeenkomst (of daaruit voortvloeiende overeenkomsten) wordt beëindigd, zullen partijen in onderling overleg de door Maoz zorg te verlenen ondersteuning bij de overdracht van de diensten bespreken. Maoz zorg hanteert daarvoor de tarieven zoals bepaald in de Overeenkomst. Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is hierop van overeenkomstige toepassing.

 1. GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps-)regel daartoe verplicht, is Maoz zorg en door haar ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan op deze geheimhoudingsplicht ter zake enkel schriftelijk en expliciet ontheffing verlenen. Voor de volledigheid zij hieraan toegevoegd dat inhoudelijke persoonlijke informatie die gerelateerd is aan de cliënt die de coaching en therapie ontvangt, ook valt onder deze geheimhoudingsplicht. Deze persoonlijke informatie kan desgewenst enkel gedeeld worden met een derde, dan na voorafgaande schriftelijke en expliciete toestemming door de cliënt in kwestie. 6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Maoz zorg niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die ter beschikking gesteld werd aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Maoz zorg voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. Dit geldt ook ten aanzien van informatie die gerelateerd is aan de cliënt die de begeleiding ontvangt. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal Maoz zorg de opdrachtgever resp. de cliënt ervan op de hoogte brengen dat en welke informatie wordt gedeeld en/of bekend wordt gemaakt, en aan wie. 6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps-)regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of indien door Maoz zorg voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van gesloten overeenkomsten, financiële afspraken, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Maoz zorg, niet aan derden openbaren.6.4 Beide partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

 1. HONORARIUM, BEZWAREN EN BETALING

7.1 Ter zake van de diensten heeft Maoz zorg aanspraak op het honorarium zoals overeengekomen in de overeenkomst. 7.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen (op basis van Consumentenprijsindex) een wijziging ondergaan, is Maoz zorg gerechtigd het eerder overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen. Maoz zorg zal Opdrachtgever 30 dagen van tevoren schriftelijk van gewijzigde tarieven in kennis stellen. 7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. 7.4 Reis- en verblijfkosten en andere kosten met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden zijn niet in het honorarium begrepen en zullen separaat in rekening worden gebracht, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen. 7.5 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Maoz zorg aan te wijzen bankrekening. 7.6 Bij overschrijding van de onder 7.5 genoemde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over de verschuldigde som een rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Maoz zorg de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Maoz zorg gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. 7.7 Bezwaren tegen de hoogte van ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 7.8 Bezwaren met betrekking tot de verrichte diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek, plaats te vinden.7.9 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde diensten. 7.10 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Maoz zorg daartoe aanleiding geeft, is Maoz zorg gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door Maoz zorg te bepalen vorm (waaronder uitdrukkelijk begrepen het verstrekken van een bankgarantie) en/of een voorschot verstrekt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Maoz zorg gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Maoz zorg uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 7.11 Indien het niet-uitvoeren van de diensten van overeenkomst te wijten is aan de opdrachtgever zal het honorarium van de reeds gemaakte uren (inclusief voorbereidende uren) wel in rekening worden gebracht. 7.12 Afspraken voor begeleiding tussen Maoz zorg en de cliënt, die minder dan 48 uur voorafgaand aan die afspraak worden geannuleerd door de cliënt, worden volledig in rekening gebracht.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Opdrachtgever erkent het uitsluitende recht van Maoz zorg op alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten op materialen/producten (van de geest) die door haar ter beschikking zijn gesteld, dan wel die bij het uitvoeren van de diensten door Maoz zorg zijn ontwikkeld. Hierop bestaat enkel uitzondering indien en voor zover deze rechten voor het verstrekken van de overeenkomst reeds aan opdrachtgever toekwamen, reeds correct zijn gedeponeerd of anderszins beschermd en vastgelegd zijn. 8.2 Het is opdrachtgever nadrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, teksten, opnames gemaakt op welke manier ook, adviezen en andere geestesproducten van Maoz zorg (al dan niet met inschakeling van derden), een en ander in de ruimste zin van het woord, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren en/of aan derden voor dit doel ter beschikking te stellen. Dit kan slechts mogelijk zijn na schriftelijke en voorafgaande expliciete toestemming van Maoz zorg. 8.3 Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten/ producten te verveelvoudigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend en noodzakelijk binnen het doel van de overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 8.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door de uitvoering van deze overeenkomst geen aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten zullen worden geschonden. Opdrachtgever vrijwaart Maoz zorg tegen inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden.

 1. LEVERINGSTERMIJN

9.1 Wanneer aan opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of wanneer voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Diensten dienen te worden afgerond niet eerder in dan de dag nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. 9.2 Omdat de duur van de overeenkomst ook kan worden beïnvloed door externe factoren (zoals onder meer de kwaliteit van informatie die door de opdrachtgever resp. de cliënt wordt verstrekt en/of de medewerking die hierin wordt verleend en/of de mate waarin de cliënt de opdrachten en instructies uit de begeleiding opvolgt ) zijn de termijnen waarbinnen de diensten worden afgerond, steeds zo zorgvuldig mogelijk geschatte termijnen; deze termijnen zijn eerst fataal als dat vooraf schriftelijk is vastgelegd. 9.3 De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door opdrachtgever niet enkel wegens een termijnoverschrijding worden ontbonden. Dit is anders indien Maoz zorg de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan Maoz zorg na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Maoz zorg is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden ten gevolge of naar aanleiding van de opdracht of de uitvoering hiervan, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Maoz zorg zelf. 10.2 Indien en voor zover toch sprake is van aansprakelijkheid, wordt deze beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de onder de opdracht verrichtte specifieke werkzaamheden waaruit de fouten voortvloeien. Indien de opdracht een langere doorlooptijd heeft dan twaalf maanden, dan is de totale aansprakelijkheid in het kader van de opdracht beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever aan Maoz zorg heeft betaald en/of nog verschuldigd is over de laatste twaalf maanden voor de onder de opdracht verrichtte specifiekewerkzaamheden waaruit de fouten voortvloeien. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover dwingende (inter-)nationale wet- of (beroeps) regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat. 10.3 Opdrachtgever vrijwaart Maoz zorg voor eventuele aanspraken ter zake van derden. 10.4 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsuitsluiting-, -beperking en vrijwaring geldt eveneens voor en ten behoeve van de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door Maoz zorg bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.

 1. OVERMACHT

11.1 Tekortkomingen van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan de betreffende partij worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (overmacht). 11.2 Indien de toestand van overmacht meer dan 15 dagen heeft geduurd, of indien te verwachten is dat de toestand van overmacht langer dan 15 dagen zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Indien de overeenkomst, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen is tussentijdse beëindiging niet meer mogelijk.

 1. CONTRACTSOVERNAME

12.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige verplichting of rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Maoz zorg hiermee uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord is gegaan. Maoz zorg is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 12.2 Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante betalingsverplichtingen uit de overeenkomst aan derden op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen. 12.3 Opdrachtgever vrijwaart Maoz zorg ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst.

 1. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

13.1 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen opdrachtgever en Maoz zorg mogelijk communiceren door middel van elektronische mail. Opdrachtgever en Maoz zorg stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade van de andere partij die eventueel kan voortvloeien uit het gebruik van elektronische mail. 13.2 Beide partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van mogelijke virussen, vertragingen en vervormingen.

 1. VERVALTERMIJN
 2. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever, ongeacht de oorzaak, jegens Maoz zorg in verband met het verrichten van diensten door Maoz zorg in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15.1 De bepalingen van de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

16.TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

16.1  Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 17.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, doch niet nadat is gebleken dat partijen niet in staat zijn in onderling overleg tot een oplossing te komen via mediation. 17.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Maoz zorg en opdrachtgever bevoegd schriftelijk overeen te komen om geschillen aan enig ander rechtsprekend college, zoals een arbitragecommissie voor te leggen.